Informatë për drejtoritë komunale (OMK 2016)

Olimpiada e nëntë Matematike e Kosovës, për klasët e 9-ta, 10-ta, 11-ta e
12-ta, do të mbahet më 25 shkurt 2017, në Lipjan
(në lokalet e Kolegjit "Mehmet Akif"), në ora 11.


 

Seminari Buletini Olimpiada Matematike e Kosovës Vraponi për matematikë